تیم ما در زمینه های صنعت هوانوردی بسیار با تجربه است. ما اعتماد مشتریان خود را به خدمات متمایز خود جلب کردیم که معتقدیم مزیت رقابتی ما را نشان می دهد. در حالی که مشاوره در هوانوردی یک پدیده جدید در ایران است، SCD از پیشگامان آن است.

ماموریت ما توانمندسازی جامعه هوانوردی در مواجه با چالشها و مشکلات حال و آینده صنعت هوانوردی ایران بنا شده است. این مهم با ابزارهای تحلیلی، علمی و تجربی در بسته خدمات مشاوره ارائه داده خواهد شد.