چارچوب مدل کسب و کار در ارائه خدمات ناوبری هوایی و راهکارهای پیش روی ایران-بخش هفدهم