مقاله

نوامبر 8, 2023

چارچوب مدل کسب و کار در ارائه خدمات ناوبری هوایی و راهکارهای پیش روی ایران-بخش هجدهم

بررسی تطبیقی تجربه های متناقض جهانی – پیامدهای بحران کووید 19 بحران کووید 19 این واقعیت را بیش از پیش آشکارتر کرد که فرودگاهها و ناوبری […]
نوامبر 8, 2023
A comparative study of contradictory global experiences - the consequences of the Covid-19 crisis - the importance of finding a cooperative governance structure centered around users versus a private ownership structure centered around commercialization

چارچوب مدل کسب و کار در ارائه خدمات ناوبری هوایی و راهکارهای پیش روی ایران-بخش هفدهم

بررسی تطبیقی تجربه های متناقض جهانی – پیامدهای بحران کووید 19 – اهمیت یافتن ساختار حاکمیتی تعاونی محور حول کاربران در برابر ساختار مالکیتی خصوصی محور […]
نوامبر 8, 2023
Comparative study of conflicting global experiences - Reviewing the historical trend of the experiences of the United States until the mid-2000s AD - Promulgation of the executive order for the formation of the ATO Air Traffic Organization as a new part In the FAA

چارچوب مدل کسب و کار در ارائه خدمات ناوبری هوایی و راهکارهای پیش روی ایران – بخش شانزدهم

بررسی تطبیقی تجربه های متناقض جهانی – مرور روند تاریخی تجربیات ایالات متحده تا اواسط دهه 2000 میلادی – ابلاغ فرمان اجرایی تشکیل سازمان ترافیک هوایی […]